Habsburský dům a dvůr

Vídeňský panovnický dům se ve druhé polovině 19. století řídil vlastními zákony, které ho oddělovaly od ostatní společnosti – tzn. všech poddaných bez rozdílu jejich společenského postavení. Sám císař byl zván náčelníkem panovnického domu, byl jeho vrchním a jediným soudcem. Ostatní členové panovnického domu požívali rovná dědická práva, kterých se mohli pouze zříct – jako tomu bylo v případě Františka Ferdinada d’Este, jenž uzavřel nerovný sňatek s hraběnkou Žofií Chotkovou, přičemž se ovšem musel zříci nástupnických práv pro děti vzešlé z tohoto manželství.

Číst dál...


Bouřlivá Itálie

Několikasetleté snahy sjednotit mocensky roztříštěný Apeninský poloostrov pod politicky jednotnou ústřední vládu vyvrcholily v polovině 19. století. Jediným státem s konstituční monarchií byl Piemont, v čele jehož vlády stál Camillo Benso di Cavour. Vcelku pozvolný vývoj sjednocování byl urychlen vnitřními problémy habsburské monarchie, která pod vlivem domácích zahraničních tlaků nebyla schopna udržet své dosavadní postavení ve střední a severní Itálii. Neúspěch Rakušanů v krymské válce, v níž se proti nim postavil i Piemont, představoval předehru příští krize.

Číst dál...


Vídeň konce 19. století – laboratoř myšlenek a idejí

Ve světových dějinách najdeme jen několik málo příkladů, které bychom mohli porovnávat s hlavním městem habsburské monarchie na přelomu 19. a 20. století. V polovině 19. století, po potlačení revolucí let 1848 – 1849, byla Vídeň, jakožto hlavní město státu náležejícího mezi evropské velmoci prvního řádu, bezpochyby nejvýznamnější středoevropskou metropolí. Je jistým paradoxem dějin, že o několik desetiletí později, kdy mezinárodní váha Rakouska-Uherska viditelně poklesla, především kulturní význam města naopak zřetelně stoupal.

Číst dál...

Kontakt

Muzikus s.r.o.

Novákových 6

180 00  Praha 8

Phone: (+420) 266 311 700

Email: info@muzikus.cz

www.casopisharmonie.cz

Podmínky užití

Veškeré texty zveřejněné na těchto webových stránkách jsou majetkem uvedených autorů, jejich veřejné užití je vyhrazeno nakladatelství Muzikus s.r.o. Texty mohou být citovány v rozsahu nejvýše 500 znaků pod podmínkou uvedení přímého funkčního odkazu na zdrojovou stránku. Neoprávněné užití nad uvedený rozsah bude považován za zásah do autorských práv dle autorského zákona ČR v platném znění.