Mesiáš

Sinfonie

Úvodní předehra (Grave. Allegro moderato) je zkomponována ve formě francouzské ouvertury. Sestává z pomalé úvodní části s charakteristickým tečkovaným rytmem, po jejím opakování následuje rychlá část s fugovým nástupem hlasů. Předehra je v tónině e moll a má vážný charakter. Tomu odpovídá i obsazení – neobjevují se zde trubky a tympány, pro které ostatně tato tónina není příliš vhodná.

 

Comfort ye my people – Every valley shall be exalted

Accompagnato a árie tvoří společně s následujícím sborem první uzavřený úsek libreta, totiž proroctví o tom, že Bůh zachrání lid. Jedná se o „Radostnou zprávu“ z knihy Izajáš (40,1-5), která začíná slovy samotného Boha „Potěšte, potěšte můj lid“. Händel je zhudebňuje v tónině E dur, kterou i ve svých dalších dílech často používá právě pro zhudebnění slov Božích. Nástup tenoru jemně doprovázeného smyčci tak geniálně kontrastuje se závažnou předehrou ve stejnojmenné moll a podtrhuje tak zprávu o spasení. Povšimněme si dále disonantního akordu a náhlého zastavení pohybu na slově „iniquity“ (provinění). Bezprostředně po accompagnatu následuje árie, kde je stoupajícími koloraturami zhudebněno vždy slovo exalted, poslední slovo ve verši „každé údolí ať je vyvýšeno“.And the glory of the Lord

Sbor zakončuje první scénu textem: „I zjeví se Hospodinova sláva a všechno tvorstvo společně spatří, že promluvila Hospodinova ústa.“

Behold a virgin shall conceive – O thou that tellest good tidings to Zion

Recitativ a árie s následujícím sborem otevírají třetí významový celek v rámci první části oratoria, jehož tématem je proroctví o Mesiášově narození. Po krátkém secco recitativu následuje altová árie, přecházející plynule do sboru.

For unto us a child is born

Před sborem uzavírajícím výše zmíněný úsek se v oratoriu nachází ještě basový recitativ a árie, které do naší nahrávky nebyly zahrnuty. Text sboru tvoří opět verš z knihy Izajáš: „Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno: „Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje.“ Zatímco první část textu je zhudebněna vždy samostatně v jednotlivých po sobě nastupujících hlasech, pojmenování Mesiáše zaznívají homofonně, ve všech hlasech současně.Pifa

Tato krátká pastorální sinfonie zahajuje úsek věnovaný Mesiášovu narození, který Händel koncipoval jako velkou pastorální scénu. V houslích a viole se odvíjí prostinká melodie, zpravidla nad prodlevami v basu.

Rejoice greatly, O daughter of Zion

Virtuózní sopránovou árií da Capo, jednou ze čtyř, které se v celém oratoriu nacházejí, začíná poslední tematický úsek prvního dílu oratoria, zaměřený na spásu a uzdravení, které přinesl Spasitel. Po živé úvodní části následuje střední kontrastní díl, po němž se opakuje mírně zkrácený díl prvý.

Then shall the eyes of the blind be openįd – He shall feed His flock

Následuje sopránový recitativ a árie, ve které je pastorálním způsobem upomínajícím na Pifu zhudebněn následující verš z knihy Izajáš: „Jak pastýř pase své stádo, beránky svou paží shromažďuje, v náručí je nosí, březí ovečky šetrně vede.“

He was despised and rejected of men

Altovou árií vstupujeme do druhé části oratoria, která je věnovaná Kristovu umučení a vzkříšení a je opět rozdělena do samostaných úseků. První z nich je věnován pašijím, uvedená árie následuje hned po úvodním sboru. Je zkomponována v tónině Es dur, kterou Händel rád používal právě při zhudebnění tematiky vykoupení. Jedná se opět o rozsáhlou da Capo árii komponovanou po vzoru italských árií operních. Kontrastní střední díl (4:55) je tentokrát v rychlém tempu, tečkovaný rytmus ve smyčcích vychází ze zhudebňovaného textu: „Nastavuje záda těm, kteří ho bijí, a své líce těm, kdo rvou jeho vousy, neukrývá svou tvář před potupami a popliváním.“

How beautiful are the feet of Him

Duet spolu s bezprostředně navazujícím sborem na týž text náleží do pátého oddílu druhé části, který je věnován seslání Ducha svatého a zvěstování evangelia světu. Toto číslo Händel mnohokrát přepracoval, ze všech částí oratoria se snad právě tato dochovala v největším množství variant a úprav.

Why do the nations so furiously rage together?

Basová árie stojí na začátku následujícího významového oddílu, jehož tématem je odmítnutí evangelia světem. Text tentokrát pochází z druhého žalmu: „Proč se pronárody bouří, proč národy kují marné plány? Srocují se králové země, vládcové se spolu umlouvají proti Hospodinu a pomazanému jeho.“

Hallelujah!

Sbor uzavírá druhou část oratoria. Pán poráží nepřátele církve, je to věčný triumf křesťanství. Homofonně zhudebněné sborové zvolání „Aleluja“ (Chvalte Hospodina) rámuje a prolíná textem pocházející ze Zjevení Janova, zhudebněným různým způsobem, nejprve v unisonu, později chorální sazbou či fugátovým nástupem hlasů.I know that my Redeemer liveth

Sopránová árie otevírá třetí dějství Mesiáše, jehož první „scéna“ je zaměřena na téma víry ve vzkříšení a spásu. Árie je stejně jako samotný začátek oratoria v tónině E dur, sólový hlas je doprovázen pouze houslemi a continuem, jedná se o velice osobní a vroucí vyznání víry: „Já vím, že můj Vykupitel je živ a jako poslední se postaví nad prachem. A kdyby mi i kůži sedřeli, ať zbaven masa, uzřím Boha. Avšak Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli.“

Behold, I tell you a mystery – The trumpet shall soud

Accompagnato s následující árií tvoří druhý oddíl třetího dějství, pojednávající o zmrtvýchvstání všech lidí. „Hle odhalím vám tajemství: Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni, naráz, v okamžiku, až se naposled ozve polnice.“ Bezprostředně pokračuje árie The trumpet shall sound s obligátní trubkou. Jedná se opět o árii da Capo, která začíná orchestrálním ritornelem, jehož součástí je trubkové sólo. Úvodní motiv vokálního sóla imituje fanfáru, slovo „changed“ je zhudebněno rozáhlou koloraturou symbolizující proměnu. Po krátké mezihře následuje opět sólo a po něm závěrečný ritornel. Kontrast středního dílu je dosažen nejen odlišnou melodickou linkou sólového hlasu, nýbrž i jiným obsazením doprovodu, ve kterém není zahrnuta trubka a změnou tóniny z dur na moll. Árie je uzavřena opakováním prvního dílu, který nastupuje již bez úvodního ritornelu.

Worthy is the lamb – Amen

Závěrečný sbor je podobně jako Hallelujah uzavírající dějství druhé komponován v tónině D dur, rovněž na text ze Zjevení Janova: „Hoden jest Beránek, ten obětovaný, přijmout moc, bohatství, moudrost, sílu, poctu, slávu i dobrořečení.“ Zhudebnění první poloviny verše ostře kontrastuje se zhudebněním poloviny druhé (přijmout poctu). Po druhém uvedení verše následuje fugátová část přinášející pokračování textu: „Tomu, jenž sedí na trůnu, i Beránkovi dobrořečení, čest, sláva i moc na věky věků!“ Oratorium je zakončeno sborovou fugou Amen.

Kontakt

Muzikus s.r.o.

Novákových 6

180 00  Praha 8

Phone: (+420) 266 311 700

Email: info@muzikus.cz

www.casopisharmonie.cz

Podmínky užití

Veškeré texty zveřejněné na těchto webových stránkách jsou majetkem uvedených autorů, jejich veřejné užití je vyhrazeno nakladatelství Muzikus s.r.o. Texty mohou být citovány v rozsahu nejvýše 500 znaků pod podmínkou uvedení přímého funkčního odkazu na zdrojovou stránku. Neoprávněné užití nad uvedený rozsah bude považován za zásah do autorských práv dle autorského zákona ČR v platném znění.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.